Historia szkoły

HISTORIA

 

logo21 września 1908 r. za staraniem gospodarzy została zorganizowana jednoklasowa szkoła ludowa. Na pomieszczenia szkoły wynajęto pół domu od gospodarza Wojciecha Supersona . Mieści się tam izba szkolna i alkierzyk na mieszkanie dla nauczycielki. Pierwszą nauczycielką była Kazimiera Burzyńska.
4 lutego 1910 r. objęła posadą Genowefa Tatomirowa
Od 1 września 1910 r. wynajęto cały dom od P. Andrzeja Misiąga przewodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej dla użytku szkoły. Były tam 2 sale szkolne oraz pokój z kuchnią dla nauczycielki, ogrodzony sztachetami ogród, drewutnia i piwnica.
1 października 1910 r. obowiązki nauczyciela dla klasy nadetatowej objął Wacław Frasiński, ale ze względu na brak odpowiedniej sali Rada Szkolna Miejscowa przeniosła Wacława Frasińskiego do Urzejowic.
1 października 1911 r. Rada Szkolna Miejscowa wynajęła drugą salę na klasę nadetatową w budynku P. Andrzeja Jędrzejca. W tym domu był także pokój dla nauczyciela.
1 listopada 1911 r. Rada Szkolna Miejscowa zamianowała dla klasy nadetatowej P. Marię Żółkosiównę.
1 grudnia 1911 r. zamianowana została jako trzecia nauczycielka dla drugiej klasy nadetatowej P. Zofia Witkowska.
„ ... 15 października 1913 r. rozpoczęto naukę już we własnym budynku, który jest piętrowy o 4 salach naukowych, 1 kancelaryi oraz pomieszkania nauczyciela, składającego się z 2 pokoi, kuchni i spiżarni. Obok budynku znajduje się piwnica, studnia, ( stajnie, stodoła i drewutnia 1 budynek) oraz klozety. Dalej należy jeszcze wkoło budynku szkolnego 1000 m2 ogrodu pola ornego. Ogród szkolny jest otoczony siatką drucianą ..."
27 czerwca 1914 r. podczas uroczystego zamknięcia roku szkolnego dziatwa szkolna III, IV, V, VI roku nauki złożyła przyrzeczenia wstrzymania się od picia wszelkich trunków do 18 roku życia i wpisała się do Złotej Księgi.
1 września 1914 szkoła została przekształcona w szkołę dwuklasową.
1914/1915 r. 1 września 1914 r. nauka nie rozpoczęła się z powodu światowej wojny, która toczyła się na ziemiach polskich. W czasie inwazji wieś niewiele ucierpiała. Od czasu do czasu wieś najeżdżali Kozacy i inni włóczący się żołnierze w celu żebraniny i kradzieży. Szkoła i wyposażenie pozostały. Jedynie porozbijano zamki w drzwiach i skradziono prywatne rzeczy nauczycieli.
1 września 1915 r. rozpoczęła się nauka przy bardzo dobrej frekwencji. Naukę prowadzili P. Eugenia Tatomirowa, P. Maria Żółkosiówna, P. Józef Mach. W listopadzie 1915 r. szkołę zamknięto z powodu epidemii ospy.
10 lipca 1916 r. jedna z sal szkolnych została urządzona na kaplicę, gdzie codziennie przez całe wakacje odbywała się Msza Św. dla tutejszej ludności, odprawiana przez rodaka Ks. Kanonika Franciszka Bielówkę.
1 września 1917 r. - rok szkolny rozpoczął się normalnie nabożeństwem w kościele parafialnym w Przeworsku, a nauka zaczęła się 3 września. Do szkoły zapisano 228 dzieci, a uczęszczało 214. Zimą 1917/1918 r. z powodu braku opału nauka odbywała się tylko w jednej sali. W czasie tego roku szkolnego w ogrodzie szkolnym posadzono kilkanaście drzew i krzewów owocowych, a wzdłuż ogrodzenia drzewa liściaste ( jesiony i lipy).
18 lutego 1918 r. ogólnonarodowy strajk, w którym brała udział cała szkoła z powodu krzywdzącego Polskę pokoju brzeskiego.
4 września 1918/1919 - rok szkolny rozpoczęto później z powodu budowy pieców kaflowych i opóźnionych wpisów. Pogoda w sierpniu, wrześniu i październiku była bardzo zła. Frekwencja była bardzo niska. Dzieci i młodzież pracowała w polu. Prace polowe przedłużały się w skutek słotnej pogody.
Październik 1918 r. - zamknięcie szkoły z powodu szalejącej epidemii grypy - „ hiszpanki", na którą zmarło czworo dzieci.


1 listopada 1918 r. - wszystkie władze cywilne i wojskowe w naszym powiecie obejmuje Rząd Polski.
5 grudnia 1918 r. - Rada Szkolna Krajowa wydaje rozporządzenie, w którym znosi obowiązkową naukę języka niemieckiego w szkołach ludowych a przeznacza je na naukę historii, geografii i przyrody ojczystej.
15 września 1919/20 - rozpoczęto rok szkolny z opóźnieniem ze względu na prace polowe przedłużające się z powodu słotnego lata. W tym roku szkolnym naukę często przerywano z powodu braku opału i epidemii odry.
15 sierpień 1920 r. - cała szkoła wzięła udział w pogrzebie wójta i byłego przewodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej P. Andrzeja Misiąga.
9 października 1921 r. uroczyste nabożeństwo w tutejszym kościele, podczas którego Ks. Kanonik z Przeworska Leon Gąłchowski wręczył klucze nowo zamianowanemu proboszczowi Ks. Franciszkowi Habie w nowo utworzonej parafii składającej się z gminy Świętoniowa i części gminy Budy Łańcuckie. W tym dniu odbyło się także poświęcenie nowego cmentarza.
26 grudnia 1922 r. uczniowie szkoły za staraniem Ks. Proboszcza Franciszka
1 stycznia 1923 r. Haby i przy udziale grona nauczycielskiego odegrali „ Jasełka".

3 maja 1923 r. odbyły się uroczyste obchody Konstytucji 3 maja. Uczniowie odegrali „ dwie sztuczki" pt. „ 3 maj" i „ Rycerze Jadwigi".
10 i 17 czerwca 1923 w lasku w Dębrzynie odbyły się festyny ludowe na dochód kościoła.
lipiec 1924 w szkole urządzono kolonię letnią sióstr Józefitek ze Stryja. Na koloni było 52 dzieci pod opieką 3 zakonnic.
9 lipiec 1924 festyn w Dębrzynie na zakup ławek do kościoła.
wiosna 1926 r. rozpoczęcie budowy Domu Ludowego. Wybudowano z pustaków wielką salę ze sceną i garderobą, kancelarię gminną, sklep i mieszkanie dla sklepikarza i jedną salę dodatkową.
wiosna 1926 r. - zasadzono 20 lip od strony północnej ogrodu szkolnego.
listopad 1926 r. - uroczyste obchody Św. Stanisława Kostki i zawiązanie przez Ks. Franciszka Habę Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej.
8 czerwca 1926 czy 1927 przyjechał na wizytację do parafii Ks. Biskup Anatol Nowak:" ... Naprzeciw niego wyjechała banderja na koniach z Bud i ze Świętoniowej..."
9 czerwca - w czasie wizyty Ks. Biskup bierzmował dzieci i poświecił dzwony i ołtarz Serca Pana Jezusa.
Ksiądz Biskup odwiedził także szkołę, którą udekorowano zielenią, barwami narodowymi i papierkami. Księdza Biskupa witał kierownik szkoły Józef Piątkowski i chłopiec ze VI oddziału Władysław Pelc.
lipiec 1927 r. zawiązanie przez kierownika szkoły Koła Młodzieży z przewodniczącym Józefem Curzytkiem na czele. Koło Młodzieży urządzało festyny ludowe, z których dochód przeznaczano na wykończenie wewnątrz domu ludowego.
lato 1927 r. w szkole odbywały się kolonie letnie dziewcząt z Królewskiej Huty i z Górnego Śląska, które prowadziły Siostry Służebniczki ze Starej Wsi. Kolonię finansowała Eleonora Lubomirska z Przeworska.
październik 1927 - kierownik szkoły J. Piątkowski zakłada oddział Związku Strzeleckiego, którego prezesem wybrano Mateusza Harpule, a komendantem Jana Bielówkę. „ ... Niestety oddział nie mógł się rozwijać z powodu przeszkód czynionych oddziałowi przez Ks. Proboszcza, który przy Stowarzyszeniu założył oddział Przysposobienia Wojskowego..."
8 lutego 1928 r. Koło Młodzieży wystawi 2 sztuczki „ Pan .................." i „ W gospodzie pod Sroką", z których dochód przeznaczono wykończeniu sceny w Domu Ludowym.
14 grudnia 1929 r. ukonstytuowała się nowa Rada szkolna Miejscowa. Na przewodniczącego wybrano Ks. Proboszcza Fr. Habę, który urzędował do marca 1931 r.
18 stycznia 1931 r. poświęcenie Domu Ludowego w Świętoniowej. Po poświęceniu odbył się opłatek Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Kółka Rolniczego.
9, 10, 11 grudnia 1932 r. odbył się powszechny spis ludności w którym całe Grono Nauczycieli brało udział jako komisarze spisowi.
8 października 1932 r. - „ Święto pracy" młodzież szkolna i nauczyciele wzięli udział w pracy w koło budowy drogi przez wieś.
1 września 1939 r. - nie rozpoczął się rok szkolny
10 września 1939 r. - wkroczenie wojsk niemieckich do wsi i zajęcie szkoły. Wojsko zniszczyło godło, portrety i wyposażenie szkoły.
12 października 1939 r. - rozpoczęcie roku szkolnego. Okupant zabronił nauki historii, geografii, przyrody. Wprowadził naukę języka niemieckiego na krótki okres czasu. Zabronił używać do nauki podręczników. Dzieci uczyły się rachunków, języka polskiego, rysunków, śpiewu, zajęć praktycznych i gimnastyki.
kwiecień 1940 r. ponowne zajęcie szkoły przez wojsko niemieckie. Oddziały techniczne przygotowały teren pod lotnisko. Wycięto w ogrodzie szkolnym drzewa i ustawiono 5 samolotów wywiadowczych. W budynku szkolnym urządzono biura, sale fotograficzne a na strychu obserwatorium. Lotnisko było do 4 lipca 1942 r.
kwiecień 1943 r. przyjechał ks. Stefan Misiąg rodak, który ukrywał się przed Gestapo, w rodzinnej wsi 2 lata i uczył religii w szkole.
22 lipiec 1944 r. wkroczenie wojsk sowieckich. Oswobodzenie spod okupacji niemieckiej.
sierpień 1944 r. na oswobodzonych ziemiach powołano do życia polskie urzędy. Rok szkolny 1944/45 rozpoczął się normalnie. Ze względu na dużą liczbę dzieci zapisanych do szkoły (286 uczniów) podniesiono stopień organizacyjny szkoły.
4 wrzesień 1945 r. rozpoczęto rok szkolny 1945/46 uroczystym nabożeństwem w kościele. W 7-klasowej szkole uczyło się 273 dzieci. Na zebraniu rodzicielskim wybrano Komisję Oświatową, do której weszli: Pelc Walenty, Curzytek Józef, Głowiak Władysław, Ks. Pelc Stefan, Rybak Jan, Pelc Władysław, Słysz Franciszek.
1 lipca 1946 r. - przemianowanie szkoły powszechnej na 8-letnią Podstawową Szkołę Powszechną. Gromada wynajęła salę szkolną w Domu Ludowym. Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się nabożeństwa w miejscowym kościele 3 września 1946 r.
1 września 1948 r. - rozpoczęto rok szkolny 1948/49, od tego roku zredukowano ósmą klasę.
1 września 1949 r. - rok szkolny 1949/50 rozpoczęto uroczyście w budynku szkolnym, w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice i przedstawiciele partii politycznych.
1952/53 wprowadzono pierwsze egzaminy ukończenia szkoły.
1953/54 wprowadzono egzaminy promocyjne począwszy od kl. IV - VI, a kl. VII składała egzamin ukończenia szkoły. Szkoła i wieś została zradiofonizowana.
1954/55 - zorganizowano wycieczkę do Muzeum w Łańcucie oraz do Spółdzielni Produkcyjnej w Mirocinie. Wprowadzone zostały apele szkolne przed nauką. Wybrano komitet Budowy Domu Nauczyciela, w skład którego weszli Członkowie Komitetu Rodzicielskiego: Głowak Jan, Misiąg Władysław, Harpula Wojciech oraz kierownik szkoły Słowik Antoni. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz plac obok szkoły wydzielony przez Gromadę Świętoniowa. W sierpniu 1955 r. położono fundamenty. Celem zdobycia fundamentów na budowę urządzono festyny i zabawy.
SZKOLA
1956 r. wybudowano Remizę Strażacką i rozpoczęto budowę nowego kościoła.
1956/1957 r. Egzaminy promocyjne i ukończenia Szkoły Podstawowej zostały zniesione.
lipiec 1957 r. założono instalacje elektryczną w szkole i całej wsi.
wrzesień 1957 r. zorganizowano Przysposobienie szkoły Rolniczej - wykładowcą był inż. Marian Jarzymowski.
1959/1960 - Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem P. Misiąga Władysława podjął inicjatywę rozbudowy szkoły i gromadzenia funduszy na ten cel.
lipiec 1960 r. oddano do użytku Dom Nauczyciela.
1965 zebranie wiejskie inicjuje rozbudowę szkoły. Powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły pod przewodnictwem W. Słysza.
1966/67 Przy szkole pracuje Komitet Rozbudowy Szkoły, którego przewodniczącym jest P. Władysław Słysz. Komitet gromadzi fundusze na rozbudowę szkoły, zagasił 15 ton wapna i zwiózł piasek potrzebny do budowy.
maj 1968 r. przystąpiono do rozbudowy szkoły. Kierownikiem budowy został P. Julian Superson, a na co dzień kierował ludźmi przy pracy jeden z najstarszych mieszkańców wsi P. Józef Curzytek. Równocześnie z rozbudową szkoły prowadzona była budowa nowego domu ludowego, którą kierował sołtys wsi P. Władysław Misiąg.
jesień 1970 r. oddanie do użytku Domu Ludowego.
1970/71 budowa drogi w kierunku Wisłoka i mostu na rzece.
16. 01. 1972 r. uroczyste oddanie do użytku nowej szkoły wybudowanej w czynie społecznym przez społeczeństwo wsi przy pomocy władz państwowej. Koszt budowy wyniósł 2 miliony 420 tys. zł. Państwo dofinansowało budowę 850 tys. zł.
1.09.1974 powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Przeworsku, do której należy również nasza szkoła.
24. 12. 1979 r. zakończenie kapitalnego remontu Domu Nauczyciela - wykonano centralne ogrzewanie, nową instalację elektryczną, sanitariaty w każdym mieszkaniu, naprawione tynki zewnętrzne i dach.
1987/88 remont starej części szkoły ( wymiana okien i remont tynków) oraz odnowiono elewację zewnętrzną całej szkoły.
1.09.1990 r. lekcje religii powróciły do szkoły.
1991/1992 doprowadzono gaz do szkoły i Domu Nauczyciela.
8.10.1993 r. wizyta ks. Biskupa Stefana Moskwy.
16.06.1994 r. spotkanie nauczycieli polskich i szwedzkich.
1.09.1999 reforma szkolnictwa, powołanie 6-klasowej szkoły podstawowej i gimnazjum.


Kierownicy szkoły:

1908/09 Kazimiera Burzyńska
- 1917 Eugenia Tatomirowa
1917 - 12. 1920 Józef Sobiecki
1. 01. 1921 - ? 1. 08. 1921 br. danych
1. 09. 1921 - 30. 08. 1922 r. Stefan Luśniak
10. 11. 1922 8. 09. 1928 r. Józef Piątkowski
09. 1928 Karolina Deisenberg (tymczasowe kierownictwo)
08. 1929 - 30. 06. 1936 r. Jan Holler
15. 07. 1936 - 08. 1938 Józefa Narogowa
1. 09. 1938 r. - 08. 1945 r. Jan Sieteski
1.09.1945 - 08.1966 Antoni Słowik
1. 09. 1966 r. - 31. 08. 1984 Józef Skowronek
1. 09. 1984 r. - 31. 08. 1992 r. Danuta Pelc
1. 09. 1992 r. - 31. 09. 1998 r. Zdzisław Henclik
1. 09. 1999 r. - 31. 08. 2003 r. Elżbieta Henclik
1. 09. 2003 r. - 31. 09. 2008r. Zdzisław Henclik

Nauczyciele:

Kazimiera Burzyńska 1908 -
Eugenia Tatomirowa 1910 - do lipca 1917 r.
Wacław Frasiński 1. X. 1910 w tym samym roku przeniesiony do Urzejowic
Maria Żółkosiówna 1. XI. 1911 - 30. 08. 1918 r.
Zofia Witkowska 1. XII. 1912 -
Józef Mach 1. XI. 1913 r. - 1915 r. wstąpił do Legionów
Zofia Oleksikówna 20. X. 1915 r. - 1916 r.
Stefania Sobiecka 25. VIII. 1917 r. - 31. 08. 1921
Maria Fleszarówna - 21. 08. 1917
Jgnacy Król - 1. 08. 1915 wzięty do wojska
Klementyna Rayssówna 1. 09. 1918 - 30. 11. 1921 r.
Stanisława Richterówna 30. 03. 1921 - 20. 10. 1921
Stefania Luśniakowa 1. 10. 1921 - 2. 08. 1922 r.
Aniela (Adela) Kubikówna 1. 12. 1921
Anna Malawska 1. 01. 1922 -
Ludmiła Richterówna 1. 09. 1922 - 30. 08. 1924
Helena Barowiczówna 1. 12. 1922 - 30. 03. 1926 r.
Józefa Kolawińska 16. 09. 1923 -
Karolina Deisenberg 1. 09. 1924 -
Jadwiga Długoszówna 1. 09. 1924 - 08. 1927
Eleonora Wilkówna 1. 09. 1925 - 18. 02. 1928 r.
Janina Kuziówna 02. 1928 r. - 08. 1929 r.
Emilia Scholkówna 02. 1928 r. - 08. 1929 r.
Janina Hollerowa 08. 1929 r. - 08. 1931 (emerytura)
Janina Podhakis - 15. 07. 1936 r.
Emilia Nowosielska - 15. 07. 1936 r. - 1. 09. 1997 r.
Helena Drzewiecka 1. 09. 1937 - 31. 12. 1939 r.
1. 01. 1945 r.
Stanisława Motelakówna - maj 1940 r.
Janina Sieteska br. Danych 08. 1945 r.
Jan Wytrykusz 1.09. 1944 - 1. 09. 1945
Józefa Naróg 15. 07. 1936 - 15. 09. 1944
Karol Kowal 15. 09. 1944 do 1. 01. 1945 r.
Adam Sidor 1. 01. 1945 r. do 1. 09. 1945 r.
Zofia Chomnieka 1. 01. 1945 r. do 1. 09. 1945 r.
Stanisław Awtetak - 1. 09. 1945 do 08. 1946 r.
Janina Nowakowska - 1. 09. 1945 do 25. 04. 1949 r.
Anna Busko - 1. 09. 1945 r. do 08. 1959 r.
Stefania Szczurek - 1. 09. 1945 do 08. 1946 r.
Józefa Słowkiowa - 1. 09. 1945 do 31. 08. 1972
Maria Kmita od 09. 1946 r. - 31. 08. 1972 r.
Aniela Sadlej 1. 08. 1946r. - 30. 08. 1961 r.
Bronisława Bosowska 25. 04. 1949 r.
Władysława Kapusta 1. 09. 1959 r. - 30. 08. 1960 r.
Danuta Górniak 1. 09. 1959 r.
Danuta Swider 1. 09. 1960 r. - 30. 08. 1970 r.
Jan Kuzar 1. 09. 1967 r. - 31. 12. 1967 r.
Teresa Skowronek 1. 01. 1968 r. - 31. 08. 1984 r.
Władysława Paluch 1. 01. 1968 r. - 30. 07. 1976 r.
Eugeniusz Pasterski 1. 09. 1968 r. - 30. 08. 1969 r.
Władysława Pałka - 30. 08. 1983 r.
Stefania Rechul (Lasek) 01.09.1964 r. - 31.08.1996 r.
Ryszard Kalamarz - 1. 10. 1970 r.
Maria Harpula 1. 09. 1970 r. - 31. 01. 1971 r.
Danuta Baran - Pelc 1. 09. 1971 r. -
Zofia Grzebyk - Kędra 1. 09. 1971 r. - 30. 08. 1976 r.
Zdzisław Kędra 1. 09. 1972 r. - 30. 08. 1976 r.
Janina Jabłońska 23. 08. 1976 r. -
Czesława Kukulska - Żak 23. 08. 1976 r. -
Czesława Szular 10. 09. 1972 r. - 31. 08. 1991 r.
Krystyna Osiecka 21. 08. 1978 -
Krystyna Zuber 21. 08. 1978 r. - 31. 08. 1982 r.
Elżbieta Henclik 20. 08. 1980 r. -
Krystyna Wójcik 20. 08. 1980 r. - 31. 08. 1987 r.
Stanisława Wojciechowska 1. 09. 1982 r. -
Zdzisław Henclik 1. 09. 1983 r. -
Ryszard Dobrosz 20. 09. 1983 r. -
Grażyna Dorota Kostka 13. 10. 1984 r.
Krystyna Kwolek Uberman 1. 09. 1984 r.
Krystyna Szajer 1. 09. 1984 r. - 31. 08. 1985 r.
Małgorzata Zawadzka Wiśniowska - 1. 09. 1984 r.
Danuta Figiela - 1. 09. 1985 r. - 31. 08. 1986 r.
Irena Piątek Szlachta 1. 09. 1985 r.
Anna Stach Jędrzejec 1. 09. 1986 r.
Krzysztof Pieniecki 3. 09. 1986 r. - 30. 08. 1987 r.
Krystyna Witowska 10. 1987 r. -
Lucyna Czerwonka - Kisiel 1. 09. 1990
Halina Kolasa 1. 09. 1990 r.